-Aschreiwung fir déi verschidden Zirkuscamps sin op-